16 Maj

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze to choroba przewlekła wymagająca wprowadzenia w życie pacjenta szczegółowo określonych zaleceń dotyczących odżywiania i stylu życia. Dotyczy ponad 1/3 polskiej populacji i stanowi główny czynnik ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz śmiertelności z ich powodu. Rozróżniamy dwa typy nadciśnienia tętniczego: pierwotne i wtórne. Szacuje się, że w około 90% przypadków nadciśnienia ma postać pierwotną, natomast pozostałe 10% postać wtórną.

Nadciśnienie tętnicze definiowane jest jako zespół objawów klinicznych, którym towarzyszy stałe podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, odbiegające od przyjętych norm dla danej płci i wieku oraz uwarunkowane różnymi predyspozycjami genetycznymi i środowiskowymi. Rozróżniamy dwa typy nadciśnienia tętniczego: pierwotne i wtórne. Szacuje się, że w około 90% przypadków nadciśnienia ma postać pierwotną, czyli jest chorobą, która nie ma jawnych przyczyn. Może wystąpić w każdym wieku, a jego objawy najczęściej długo pozostają nieodczuwalne. Do tych najbardziej typowych należą: bóle i zawroty głowy, częsta bezsenność, nadpobudliwość, łatwe męczenie się, kołatanie serca, szum w uszach. Tylko w 10% nadciśnienie ma charakter wtórny, który wynika z przebiegu innej, współistniejącej choroby, której wyleczenie może doprowadzić również do zaniku nadciśnienia. Do przyczyn nadciśnienia wtórnego zaliczamy takie schorzenia jak: choroby nerek, nadczynność tarczycy, zespół Cushinga, choroby sercowo-naczyniowe, a także otyłość, nieprawidłowe odżywianie czy chociażby palenie tytoniu. W tej postaci rodzaje symptomów są bardziej ubogie, a te pojawiające się są charakterystyczne dla poszczególnej jednostki chorobowej.

W ustaleniu, czy u danej osoby stwierdza się nadciśnienie tętnicze, niezbędny jest prawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego krwi. W odczycie uzyskanego wyniku pomagają ogólnie dostępne, aktualne wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT). Najczęściej jest to średnia przynajmniej dwóch pomiarów z dwóch różnych wizyt w gabinecie lekarskim bądź przeprowadzonych w warunkach domowych. O nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas, gdy jego średnia wartość jest równa bądź wyższa niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego (SBP) i/lub 90 mm Hg dla rozkurczowego (DBP).

Nadciśnienie tętnicze traktowane jest jako najczęściej występująca choroba przewlekła w Polsce oraz uważane jest za jeden z głównych czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego: choroby niedokrwiennej i niewydolności serca oraz udaru mózgu. Zaburzenia te są główną przyczyną zgonów, wystąpienia chorób i inwalidztwa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Częstość występowania nadciśnienia w naszym kraju wzrasta z wiekiem, u mężczyzn jest zwykle częstsze niż u kobiet, a także ściśle koreluje ono z czynnikami środowiskowymi.

Na podstawie długofalowych badań przeprowadzonych przez członków Akademii Medycznych w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie popartych przez World Health Organization (WHO) odnotowano, iż nadciśnienie tętnicze występuje u 18-30% dorosłych kobiet i 12-16% mężczyzn w Polsce, co stanowiło wtedy liczbę 3,5-4,8 mln osób w naszej populacji. Dzięki tym analizom stwierdzono także, że 6-7% dorosłych mężczyzn i 12-15% kobiet posiada tzw. nadciśnienie utrwalone, gdzie przyjęta wartość nadciśnienia wynosiła ≥ 160/95 mm Hg.

Jak pokazują inne, obszerne analizy populacyjne pod nazwą Pol-MONICA Warszawa i Kraków oraz Pol-MONICA BIS z 1997 roku, gdzie obserwowano grupę kobiet i mężczyzn powyżej 18 lat, ciśnienie o wartości ≥ 140/90 mm Hg zostało stwierdzone u 41,3% kobiet i 47,8% mężczyzn. Badania te wykazały, że wśród dorosłych w Polsce nadciśnienie tętnicze pojawia się z podobną częstością u obu płci i dotyczy 6,26 mln kobiet oraz 6,47 mln mężczyzn w wieku 40-59 lat, a powyżej 60 r.ż. było częstsze u kobiet.

Najbardziej aktualne dane przeprowadzone przez WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności), w których badaniem objęto 13 545 osób, w tym 6392 mężczyzn oraz 7153 kobiet w przedziale wiekowym od 20 do 74 lat, wykazały, że nadciśnienie tętnicze dotyczy przeciętnie 36% polskiej populacji i częściej występuje u mężczyzn (42,1%) niż u kobiet (32,9%).


 

Twój komentarz
POKAŻ